www. sport .olza.pl
Kontakt: tel. (033) 85-78-720 fax: (033) 85-78-721 e-mail: sport@olza.pl
Szukaj: w ok
strona główna
Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
wszystkie

POLECAMY:Kalendarz imprez

Szczegóły imprezy

2. Cukierkowy Bieg

08.12.2019, godz. 14:00

Miejsce: Kąpielisko "Zdrój", ul. Witczaka 1
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Gmina: Jastrzębie-Zdrój
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Telefon: 32 471-86-14, 32 471-59-51 Fax: 32 471-86-14  
I. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Jastrzębie-Zdrój ul. Harcerska 14B, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 504-239-040 oraz (+48 32) 4719450 wew.24,
mailowo:
organizacja@mosir.jastrzebie.pl

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 08 grudnia 2019 roku o godz. 14.00 w Jastrzębiu-Zdroju, na terenach Kąpieliska „Zdrój” oraz parku „Zdrojowego” przy ul. Witczaka
2. Start, Meta oraz Biuro Zawodów znajdują się przy Kąpielisku ”Zdrój” ul. Witczaka

III. PROGRAM IMPREZY
godz. 11.30 – Otwarcie biura zawodów
godz. 13.30 – Zamknięcie biura zawodów
godz. 14.00 – Start Biegu
ok. godz. 15.30 – Dekoracja i zakończenie imprezy

IV. DYSTANS, TRASA, POMIAR CZASU
·         Długość trasy będzie wynosić  ok. 5,0km
·         Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany lokalizacji biegu, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie mosir.jastrzebie.pl Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
·         Trasa prowadzi drogami asfaltowymi, szutrowymi oraz naturalnymi (mogą wystąpić liście, błoto, śnieg, lód). Na trasie występują zwężenia, mostki, schody i liczne zakręty.

V. UCZESTNICTWO
1. Prawo startu mają osoby od 16 lat (rocznik 2003 i starsi)
2. Warunek Udziału w Biegu :
·         Przystąpienie do biegu jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU „II Biegu Cukierkowego” przez pełnoletniego uczestnika, a w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia lub osoby wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na wzięcie udziału w biegu. Druk oświadczenia będzie dostępny na stronie biegu
·         Uczestnikiem biegu może zostać osoba, u której nie występują przeciwwskazania zdrowotne, a decyzję u osób niepełnoletnich w tym zakresie podejmuje rodzic lub opiekun prawny.
·         Osoba pełnoletnia mogąca decydować sama o sobie, ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje zdrowotne mogące wystąpić w wyniku uczestnictwa w biegu
·         Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać:
- dorośli – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
- niepełnoletni – weryfikacji dokonuje rodzić/opiekun prawny na podstawie dokumentu tożsamości, bądź osoba zgłoszona do biegu na podstawie druku i kserokopii dokumentu tożsamości rodzica/opiekuna prawnego który dokonał zgłoszenia.
·         W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: zwrotny numer startowy z chipem do pomiaru czasu, kubek okolicznościowy i poczęstunek
·         Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).
·         Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
·         Każdy z zawodników po biegu zobowiązany jest oddać w biurze zawodów numer startowy. Zniszczenie bądź zagubienie numeru startowego będzie wiązało się z dodatkową opłatą 4zł

VI. UTRWALENIE ORAZ UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU
Organizator oraz współorganizatorzy biegu informują, że podczas jego trwania utrwalany będzie wizerunek   uczestników biorących  w nim udział oraz innych osób, w tym opiekunów oraz obserwatorów biegu, w postaci zdjęć oraz filmów mających na celu udokumentowanie przebiegu wydarzenia.
Wybrane materiały zdjęciowe oraz filmowe, a także dane identyfikacyjne w postaci imienia i nazwiska, płci, roku urodzenia uczestnika biegu, zostaną wykorzystane w celach promocyjnych oraz informacyjnych i będą podlegały publikacji na stronach internetowych, a także mogą podlegać upublicznieniu  w lokalnej prasie i telewizji.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Organizator ustala limit do 300 zawodników.
2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 
3. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do wyczerpania limitu
4. Zgłoszenia osób niepełnoletnich dokonuje rodzic / opiekun prawny podając swoje dane oraz osoby niepełnoletniej.
5. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zostanie dokonana wpłata z tytułu opłaty startowej. Samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w Biegu.
6. Opłata startowa:
a) Opłata startowa wynosi 30 zł
b) Opłata elektroniczna bezpośrednio po rejestracji
Zgłoszeniem do zawodów uważa się ZGŁOSZENIE OPŁACONE!!!
c) W sprawach dotyczących płatności oraz otrzymania faktury VAT/Rachunku  prosimy o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: organizacja@mosir.jastrzebie.pl
d) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi!
e) Poprzez dokonanie opłaty, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z REGULAMINEM zawodów i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

VIII. BIURO ZAWODÓW – Kąpielisko „ZDRÓJ” ul. Witczaka
Pakiety startowe będą wydawane w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.

IX. SZATNIE, DEPOZYT
Szatnie oraz depozyt będą znajdować się na terenie Kąpieliska „Zdrój” ul. Witczaka

X. KLASYFIKACJE
Podczas II Biegu Cukierkowego będzie prowadzona  klasyfikacja OPEN dla Kobiet i Mężczyzn – miejsca 1-3
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu i ukończenie biegu!

XI. NAGRODY
1. Zwycięzcy poszczególnych kategorii kończący Bieg otrzymują nagrody:
2. Nagrody w klasyfikacji open (miejsca 1-3) przysługują wg kolejności wbiegnięcia na linię mety
3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają medal

XII. FINANSOWANIE
1. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
2. W ramach wpisowego Uczestnik nabywa pakiet startowy w skład, którego wchodzą :
·         Poczęstunek
·         Kubek okolicznościowy
Wpisowe również obejmuje :
pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy przekroczą linię mety
elektroniczny pomiar czasu

XIII. UWAGI KOŃCOWE!
·         Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe
·         Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminie
·         W trosce o bezpieczeństwo i dobrą komunikację w trakcie biegu zabrania się uczestnictwa ze słuchawkami w uszach – Możesz zostać zdyskwalifikowany jeśli zobaczymy, że ich używasz!
·         Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując „oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność”, odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
·         Protesty można wnosić do czasu dekoracji zawodników, po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł, która ulega zatrzymaniu w przypadku uznania protestu za bezzasadny.
·         W sprawach spornych decyzje podejmuje organizator!
 

Klauzula informacyjna RODO – dane osobowe
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą w: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 14 b tel.: 324719450, adres e-mail: organizacja@mosir.jastrzebie.pl
2.Kontakt do Inspektora ochrony danych drogą mailową na adres: iodpusz@wp.pl
3. Celem zbierania danych jest dopuszczenie Pani/Pana do uczestnictwa w II Biegu Cukierkowym
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała niedopuszczeniem do uczestnictwa w biegu.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana  będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, w tym w szczególności: firmie ubezpieczeniowej, firma realizująca zapisy do biegu i usługi pomiaru czasu oraz podmiotowi opracowującemu  wyniki  biegów.
7. Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata.
 « powrót
 


  Design & Copyright © 2005 - 2019 OlzaNet
All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK

Polityka prywatności

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.